Những cột mốc phát triển quan trọng của bé

Những cột mốc phát triển quan trọng của bé như: trẻ 8 tuần tuổi đã biết cười, 2, 3 tháng biết lẫy, 6-10 tháng biết bò, tầm 1 tuổi biết sẽ biết đi. Trẻ phát triển nhanh hay chậm tùy thuộc vào tính cách trẻ, môi trường, dinh dưỡng, trọng lượng trong những tháng đầu đời.

4 yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển của trẻ

Các cột mốc phát triển của trẻ từ sơ sinh – 2 tuổi

Những cột mốc phát triển quan trọng của bé

Trẻ 8 tuần tuổi biết cười

Trẻ 2-3 tháng tuổi biết lẫy

Chộp, nắm 3-4 tháng tuổi

Trẻ 5 tháng biết ôm

Chơi ú òa (6 tháng)

Trẻ 8 tháng biết ngồi

Trẻ 6-10 tháng biết bò

Những cột mốc phát triển quan trọng của bé

Trẻ 10 tháng có thể đứng lên

Trẻ 10 -18 tháng biết đi

Nhận biết biểu hiện trẻ chậm phát triển

Phần lớn trường hợp, bé chậm phát triển có thể sớm theo kịp những bé khác. Nhưng đôi khi, chậm trễ có thể báo hiệu một vài vấn đề:

Trong 2 năm đầu đời, bé phát triển vượt bậc cả về thể chất lẫn tinh thần. Hãy đọc những thông tin trên để biết từng giai đoạn trưởng thành của bé và bé có bị chậm hơn so với các bé khác không.
tu khoa

Những cột mốc phát triển quan trọng của bé như: trẻ 8 tuần tuổi đã biết cười, 2, 3 tháng biết lẫy, 6-10 tháng biết bò, tầm 1 tuổi biết sẽ biết đi. Trẻ phát triển nhanh hay chậm tùy thuộc vào tính cách trẻ, môi trường, dinh dưỡng, trọng lượng trong những tháng đầu đời.

4 yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển của trẻ

Các cột mốc phát triển của trẻ từ sơ sinh – 2 tuổi

Những cột mốc phát triển quan trọng của bé

Trẻ 8 tuần tuổi biết cười

Trẻ 2-3 tháng tuổi biết lẫy

Chộp, nắm 3-4 tháng tuổi

Trẻ 5 tháng biết ôm

Chơi ú òa (6 tháng)

Trẻ 8 tháng biết ngồi

Trẻ 6-10 tháng biết bò

Những cột mốc phát triển quan trọng của bé

Trẻ 10 tháng có thể đứng lên

Trẻ 10 -18 tháng biết đi

Nhận biết biểu hiện trẻ chậm phát triển

Phần lớn trường hợp, bé chậm phát triển có thể sớm theo kịp những bé khác. Nhưng đôi khi, chậm trễ có thể báo hiệu một vài vấn đề:

Trong 2 năm đầu đời, bé phát triển vượt bậc cả về thể chất lẫn tinh thần. Hãy đọc những thông tin trên để biết từng giai đoạn trưởng thành của bé và bé có bị chậm hơn so với các bé khác không.
tu khoa

Mẹ - Bé - Tags: