Mẫu biên bản hội nghị đánh giá xếp loại chất lượng chi bộ và đảng viên cuối năm

Mẫu biên bản hội nghị đánh giá xếp loại chất lượng chi bộ và đảng viên cuối năm 2019 hay nhất đầu năm 2019 mới nhất là một trong những văn bản cần phải hoàn thiện trước thời điểm cuộc họp tổng kết báo cáo cuối năm chính thức diễn ra. Biên bản hội nghị đánh giá chi bộ, biên bản hội nghị đánh giá đảng viên lần này cũng nêu và trình bày rõ ràng từng giai đoạn, ưu khuyết điểm trong hoạt động công tác đảng để kịp thời chấn chỉnh phát huy vào năm tới. Để hội nghị xếp loại đánh giá đảng viên và chi bộ diễn ra hiệu quả, thành công, tốt đẹp, bạn nên tải về biểu mẫu thông dụng này.
Nào hãy cùng gonhub.com chúng tôi tham khảo qua mẫu biên bản hội nghị đánh giá chất lượng chi bộ, đảng viênnội dung cơ bản của biên bản hội nghị cuối năm bên dưới đây nhé!

Mẫu biên bản hội nghị đánh giá xếp loại chất lượng chi bộ và đảng viên cuối năm mới đầy đủ nhất

Mẫu biên bản hội nghị đánh giá xếp loại chất lượng chi bộ và đảng viên cuối năm

ĐẢNG BỘ ………………………………….
CHI BỘ…………………………………….
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày……. tháng…… năm 20…

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ
Đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 20…
Ngày……………..tháng…………….năm 20……..
Chi bộ:…………………………………………………………………………….tổ chức Hội nghị đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2017.
– Tổng số đảng viên của chi bộ:………………….đ/c,
– Số đảng viên có mặt:………….đ/c, trong đó chính thức:………….đ/c; dự bị:…………đ/c
– Số đảng viên vắng mặt:……………đ/c, lý do……………………………………………………
– Khách mời: đồng chí…………………………………………………………………………………..
– Chủ trì hội nghị: đ/c:…………………………………………………..chức vụ:…………………..
– Thư ký hội nghị đ/c:…………………………………………………………………………………….
* Đồng chí chủ trì hội nghị thông qua chương trình, nội dung hội nghị:
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
* NỘI DUNG HỘI NGHỊ
– Đồng chí ……………………………………….……quán triệt việc đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2017.
I. Đánh giá chất lượng chi bộ

 1. Kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ 2017

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

 1. Xếp loại chi bộ

Sau khi thảo luận, góp ý vào bản Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ năm 2017; căn cứ hướng dẫn của Đảng uỷ, Hội nghị nhất trí chấm điểm cho từng nội dung và xếp loại chi bộ như sau:
+ Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:
Đạt……………điểm, biểu quyết …………/ ………..
+ Về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng:
Đạt……………điểm, biểu quyết …………/ ………..
+ Về công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng chi bộ:
Đạt……………điểm, biểu quyết …………/ ………..
+ Về lãnh đạo xây dựng đơn vị và các đoàn thể chính trị – xã hội:
Đạt……………điểm, biểu quyết …………/ ………..
+ Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng:
Đạt……………điểm, biểu quyết …………/ ………..
– Tổng số:……………….điểm, xếp loại chi bộ:………………………………………………………..
II. Đánh giá chất lượng đảng viên
1. Hội nghị nghe các đồng chí đảng viên tự kiểm điểm. Hội nghị thảo luận, góp ý cho đảng viên như sau:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. Xếp loại đảng viên
– Sau khi chi bộ góp ý vào bản tự kiểm điểm của từng đảng viên; căn cứ Hướng dẫn của Đảng uỷ, đồng chí chủ trì Hội nghị nêu tiêu chuẩn xếp loại đảng viên theo 4 mức:
+ Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
+ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ;
+ Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ;
+ Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

………………………………………………………………………………………………………………..
– Ban kiểm phiếu gồm các đồng chí sau (nếu bỏ phiếu kín)

 1. Đ/c …………………………………………………………………………………………..Trưởng ban
 2. Đ/c ……………………………………………………………………………………………Uỷ viên
 3. Đ/c ……………………………………………………………………………………………Uỷ viên

* Kết quả xếp loại đảng viên
a. Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 1. Đ/c……………………………………………………………………………….đạt………………./………..
 2. Đ/c……………………………………………………………………………….đạt………………./………..
 3. Đ/c……………………………………………………………………………….đạt………………./………..

b. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

 1. Đ/c…………………………………………………………………………………đạt………………./…………..
 2. Đ/c…………………………………………………………………………………đạt………………./…………..
 3. Đ/c…………………………………………………………………………………đạt………………./…………..
 4. Đ/c…………………………………………………………………………………đạt………………./…………..
 5. Đ/c…………………………………………………………………………………đạt………………./…………..
 6. Đ/c………………………………………………………………………………….đạt………………./…………..

a. Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ

 1. Đ/c…………………………………………………………………………………đạt………………./…………..
 2. Đ/c…………………………………………………………………………………đạt………………./…………..

b. Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

 1. Đ/c…………………………………………………………………………………đạt………………./…………..

Hội nghị kết thúc vào hồi…………giờ………….phút ngày………..tháng………năm 20……
CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ                                                      THƯ KÝ HỘI NGHỊ
Download mẫu biên bản hội nghị đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên file.PDF Tại Đây
Download mẫu biên bản hội nghị đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên file.DOC Tại Đây
Thông tin tham khảo ở trên là mẫu biên bản hội nghị đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên cuối năm chuẩn nhất theo quy định, bạn có thể tải về tham khảo áp dụng trong mọi trường hợp. Cách viết biên bản đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên và chi bộ năm nay cũng cần phải đáp ứng tiêu chí minh bạch, rõ ràng, đầy đủ cho mọi người tiện theo dõi, rút kinh nghiệm hoạt động tốt hơn vào năm sau. gonhub.com chúc bạn xem tin vui!

Mẫu biên bản hội nghị đánh giá xếp loại chất lượng chi bộ và đảng viên cuối năm 2019 hay nhất đầu năm 2019 mới nhất là một trong những văn bản cần phải hoàn thiện trước thời điểm cuộc họp tổng kết báo cáo cuối năm chính thức diễn ra. Biên bản hội nghị đánh giá chi bộ, biên bản hội nghị đánh giá đảng viên lần này cũng nêu và trình bày rõ ràng từng giai đoạn, ưu khuyết điểm trong hoạt động công tác đảng để kịp thời chấn chỉnh phát huy vào năm tới. Để hội nghị xếp loại đánh giá đảng viên và chi bộ diễn ra hiệu quả, thành công, tốt đẹp, bạn nên tải về biểu mẫu thông dụng này.
Nào hãy cùng gonhub.com chúng tôi tham khảo qua mẫu biên bản hội nghị đánh giá chất lượng chi bộ, đảng viênnội dung cơ bản của biên bản hội nghị cuối năm bên dưới đây nhé!

Mẫu biên bản hội nghị đánh giá xếp loại chất lượng chi bộ và đảng viên cuối năm mới đầy đủ nhất

Mẫu biên bản hội nghị đánh giá xếp loại chất lượng chi bộ và đảng viên cuối năm

ĐẢNG BỘ ………………………………….
CHI BỘ…………………………………….
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày……. tháng…… năm 20…

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ
Đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 20…
Ngày……………..tháng…………….năm 20……..
Chi bộ:…………………………………………………………………………….tổ chức Hội nghị đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2017.
– Tổng số đảng viên của chi bộ:………………….đ/c,
– Số đảng viên có mặt:………….đ/c, trong đó chính thức:………….đ/c; dự bị:…………đ/c
– Số đảng viên vắng mặt:……………đ/c, lý do……………………………………………………
– Khách mời: đồng chí…………………………………………………………………………………..
– Chủ trì hội nghị: đ/c:…………………………………………………..chức vụ:…………………..
– Thư ký hội nghị đ/c:…………………………………………………………………………………….
* Đồng chí chủ trì hội nghị thông qua chương trình, nội dung hội nghị:
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
* NỘI DUNG HỘI NGHỊ
– Đồng chí ……………………………………….……quán triệt việc đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2017.
I. Đánh giá chất lượng chi bộ

 1. Kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ 2017

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

 1. Xếp loại chi bộ

Sau khi thảo luận, góp ý vào bản Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ năm 2017; căn cứ hướng dẫn của Đảng uỷ, Hội nghị nhất trí chấm điểm cho từng nội dung và xếp loại chi bộ như sau:
+ Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:
Đạt……………điểm, biểu quyết …………/ ………..
+ Về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng:
Đạt……………điểm, biểu quyết …………/ ………..
+ Về công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng chi bộ:
Đạt……………điểm, biểu quyết …………/ ………..
+ Về lãnh đạo xây dựng đơn vị và các đoàn thể chính trị – xã hội:
Đạt……………điểm, biểu quyết …………/ ………..
+ Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng:
Đạt……………điểm, biểu quyết …………/ ………..
– Tổng số:……………….điểm, xếp loại chi bộ:………………………………………………………..
II. Đánh giá chất lượng đảng viên
1. Hội nghị nghe các đồng chí đảng viên tự kiểm điểm. Hội nghị thảo luận, góp ý cho đảng viên như sau:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. Xếp loại đảng viên
– Sau khi chi bộ góp ý vào bản tự kiểm điểm của từng đảng viên; căn cứ Hướng dẫn của Đảng uỷ, đồng chí chủ trì Hội nghị nêu tiêu chuẩn xếp loại đảng viên theo 4 mức:
+ Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
+ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ;
+ Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ;
+ Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

………………………………………………………………………………………………………………..
– Ban kiểm phiếu gồm các đồng chí sau (nếu bỏ phiếu kín)

 1. Đ/c …………………………………………………………………………………………..Trưởng ban
 2. Đ/c ……………………………………………………………………………………………Uỷ viên
 3. Đ/c ……………………………………………………………………………………………Uỷ viên

* Kết quả xếp loại đảng viên
a. Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 1. Đ/c……………………………………………………………………………….đạt………………./………..
 2. Đ/c……………………………………………………………………………….đạt………………./………..
 3. Đ/c……………………………………………………………………………….đạt………………./………..

b. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

 1. Đ/c…………………………………………………………………………………đạt………………./…………..
 2. Đ/c…………………………………………………………………………………đạt………………./…………..
 3. Đ/c…………………………………………………………………………………đạt………………./…………..
 4. Đ/c…………………………………………………………………………………đạt………………./…………..
 5. Đ/c…………………………………………………………………………………đạt………………./…………..
 6. Đ/c………………………………………………………………………………….đạt………………./…………..

a. Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ

 1. Đ/c…………………………………………………………………………………đạt………………./…………..
 2. Đ/c…………………………………………………………………………………đạt………………./…………..

b. Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

 1. Đ/c…………………………………………………………………………………đạt………………./…………..

Hội nghị kết thúc vào hồi…………giờ………….phút ngày………..tháng………năm 20……
CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ                                                      THƯ KÝ HỘI NGHỊ
Download mẫu biên bản hội nghị đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên file.PDF Tại Đây
Download mẫu biên bản hội nghị đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên file.DOC Tại Đây
Thông tin tham khảo ở trên là mẫu biên bản hội nghị đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên cuối năm chuẩn nhất theo quy định, bạn có thể tải về tham khảo áp dụng trong mọi trường hợp. Cách viết biên bản đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên và chi bộ năm nay cũng cần phải đáp ứng tiêu chí minh bạch, rõ ràng, đầy đủ cho mọi người tiện theo dõi, rút kinh nghiệm hoạt động tốt hơn vào năm sau. gonhub.com chúc bạn xem tin vui!

Kiến thức -