Mẫu bản tự nhận xét đánh giá cán bộ & công viên chức nhà nước mới nhất 2019

Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ & công viên chức nhà nước mới nhất 2019 hiện nay là văn bản thông dụng dùng trong các khối cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhằm mục đích xem xét, rà soát lại mọi tiến trình hoạt động để từ đó sớm đề ra một hình thức khen thưởng hay kỉ luật phù hợp với cá nhân nào đó. Download nhanh, tải miễn phí bản nhận xét đánh giá cán bộ, công nhân viên chức nhà nước ngay bây giờ để đánh giá lại bản thân về quá trình tu dưỡng rèn lượng, kèm theo đó là ý kiến cuối cùng cùa Thủ trưởng đơn vị có liên quan. Những ai đang tìm kiếm và có nhu cầu sử dụng bản mẫu đánh giá, nhận xét cá nhân này thì đừng bỏ qua nha.
Nào hãy cùng gonhub.com chúng tôi nghiên cứu qua mẫu bản nhận xét đánh giá cán bộ, công viên chức nhà nước và tham khảo nội dung chi tiết bản tự nhận xét cá nhân cuối năm hay nhất bên dưới đây nhé!

Mẫu bản tự nhận xét đánh giá cán bộ & công viên chức nhà nước mới nhất 2019

Mẫu 1:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————————–

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 
Họ và tên cán bộ, công chức, viên chức: ……………………………..Mã số:…………………….
Chức vụ:………………………………………………….Ngạch bậc lương:……………………………
Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………………….
I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC TU DƯỠNG RÈN LUYỆN
1. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước:
…………………………………………………………………………………………………………………..
2. Kết quả công tác theo chức trách nhiệm vụ được phân công
(Ngoài việc tự nhận xét về kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được phân công, cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo, quản lý cần tự nhận xét về năng lực lãnh đạo, quản lý; kết quả hoạt động của đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý; năng lực tập hợp, đoàn kết quần chúng)
…………………………………………………………………………………………………………………..
3. Tinh thần kỷ luật:
………………………………………………………………………………………………………………….
4. Tinh thần phối hợp trong công tác:
………………………………………………………………………………………………………………….
5. Tính trung thực trong công tác:
………………………………………………………………………………………………………………….
6. Lối sống đạo đức:
………………………………………………………………………………………………………………….
7. Tinh thần học tập nâng cao trình độ:
…………………………………………………………………………………………………………………
8. Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân:
………………………………………………………………………………………………………………….
II. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC TU DƯỠNG RÈN LUYỆN
a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
b) Hoàn thành nhiệm vụ;
c) Không hoàn thành nhiệm vụ.

                                                                                 Ngày….. tháng….. năm……

                                                                               Người tự nhận xét

                                                                              (Ký tên)
II. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ:
(Ghi tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá của tập thể).
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
III. KẾT QUẢ TỔNG HỢP ĐỂ XẾP LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC:
(Phần này do Thủ trưởng trực tiếp ghi).
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

STT

Nội dung

Xếp loại

Ghi chú

1

Chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước

2

Kết quả công tác

3

Tinh thần kỷ luật

4

Tinh thần phối hợp trong công tác

5

Tính trung thực trong công tác

6

Lối sống đạo đức

7

Tinh thần học tập nâng cao trình độ

8

Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân

9

Năng lực, lãnh đạo quản lý

Kết luận: ……………………………………………………………………………………………………

                                               Ngày….. tháng…. năm….                                          Thủ trưởng trực tiếp đánh giá

                                           (Ký tên, ghi rõ họ tên)

Mẫu 2:

PHÒNG DG&ĐT HUYỆN …………
TRƯỜNG ……………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————-

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm:…………

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………..

Chức danh nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………..

Hạng chức danh nghề nghiệp: ……………………. Bậc: ……………….. Hệ số lương: …….

I. Tự đánh giá kết quả công tác, tu dưỡng, rèn luyện của viên chức.

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký.

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4.Việc thực hiễn nghĩa vụ khác của viên chức
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ
5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
II. Tự đánh giá, phân loại của viên chức
1. Đánh giá ưu điểm, nhược điểm
– Ưu điểm:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
– Nhược điểm:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. Phân loại đánh giá: ………………………………………………………………………………….

………………, ngày…..tháng…..năm……
Viên chức tự đánh giá

III. Ý kiến của tập thể đơn vị và lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức.
1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
 

………………, ngày……..tháng……….năm……..
Thủ trưởng trực tiếp đánh giá (Ký, ghi rõ họ tên)

IV. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức của cấp có thẩm quyền.
1. Nhận xét ưu, nhược điểm
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:
(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ)
………………………………………………………………………………………………………………

………….., ngày…..tháng…..năm……
Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên)

Download mẫu bản tự nhận xét đánh giá cán bộ công viên chức file.PDF Tại Đây
Download mẫu bản tự nhận xét đánh giá cán bộ công viên chức file.DOC Tại Đây
Trên đây là mẫu bản tự nhận xét đánh giá cán bộ và công viên chức nhà nước mới nhất theo quy định đề ra mà chúng tôi muốn gửi tới cho các bạn độc giả tiện tham khảo tải miễn phí về sử dụng ngay. Bản nhận xét đánh giá cán bộ công viên chức này là biểu mẫu cần thiết dành cho những người đang hoạt động trong khối nhà nước. Chúc bạn download thành công bản tự nhận xét đánh giá cá nhân này. Hãy ủng hộ kênh tin tức hot nhất trong ngày của gonhub.com bằng cách nhấn nút like và share bên dưới nhé!

Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ & công viên chức nhà nước mới nhất 2019 hiện nay là văn bản thông dụng dùng trong các khối cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhằm mục đích xem xét, rà soát lại mọi tiến trình hoạt động để từ đó sớm đề ra một hình thức khen thưởng hay kỉ luật phù hợp với cá nhân nào đó. Download nhanh, tải miễn phí bản nhận xét đánh giá cán bộ, công nhân viên chức nhà nước ngay bây giờ để đánh giá lại bản thân về quá trình tu dưỡng rèn lượng, kèm theo đó là ý kiến cuối cùng cùa Thủ trưởng đơn vị có liên quan. Những ai đang tìm kiếm và có nhu cầu sử dụng bản mẫu đánh giá, nhận xét cá nhân này thì đừng bỏ qua nha.
Nào hãy cùng gonhub.com chúng tôi nghiên cứu qua mẫu bản nhận xét đánh giá cán bộ, công viên chức nhà nước và tham khảo nội dung chi tiết bản tự nhận xét cá nhân cuối năm hay nhất bên dưới đây nhé!

Mẫu bản tự nhận xét đánh giá cán bộ & công viên chức nhà nước mới nhất 2019

Mẫu 1:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————————–

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 
Họ và tên cán bộ, công chức, viên chức: ……………………………..Mã số:…………………….
Chức vụ:………………………………………………….Ngạch bậc lương:……………………………
Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………………….
I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC TU DƯỠNG RÈN LUYỆN
1. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước:
…………………………………………………………………………………………………………………..
2. Kết quả công tác theo chức trách nhiệm vụ được phân công
(Ngoài việc tự nhận xét về kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được phân công, cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo, quản lý cần tự nhận xét về năng lực lãnh đạo, quản lý; kết quả hoạt động của đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý; năng lực tập hợp, đoàn kết quần chúng)
…………………………………………………………………………………………………………………..
3. Tinh thần kỷ luật:
………………………………………………………………………………………………………………….
4. Tinh thần phối hợp trong công tác:
………………………………………………………………………………………………………………….
5. Tính trung thực trong công tác:
………………………………………………………………………………………………………………….
6. Lối sống đạo đức:
………………………………………………………………………………………………………………….
7. Tinh thần học tập nâng cao trình độ:
…………………………………………………………………………………………………………………
8. Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân:
………………………………………………………………………………………………………………….
II. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC TU DƯỠNG RÈN LUYỆN
a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
b) Hoàn thành nhiệm vụ;
c) Không hoàn thành nhiệm vụ.

                                                                                 Ngày….. tháng….. năm……

                                                                               Người tự nhận xét

                                                                              (Ký tên)
II. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ:
(Ghi tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá của tập thể).
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
III. KẾT QUẢ TỔNG HỢP ĐỂ XẾP LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC:
(Phần này do Thủ trưởng trực tiếp ghi).
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

STT

Nội dung

Xếp loại

Ghi chú

1

Chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước

2

Kết quả công tác

3

Tinh thần kỷ luật

4

Tinh thần phối hợp trong công tác

5

Tính trung thực trong công tác

6

Lối sống đạo đức

7

Tinh thần học tập nâng cao trình độ

8

Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân

9

Năng lực, lãnh đạo quản lý

Kết luận: ……………………………………………………………………………………………………

                                               Ngày….. tháng…. năm….                                          Thủ trưởng trực tiếp đánh giá

                                           (Ký tên, ghi rõ họ tên)

Mẫu 2:

PHÒNG DG&ĐT HUYỆN …………
TRƯỜNG ……………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————-

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm:…………

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………..

Chức danh nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………..

Hạng chức danh nghề nghiệp: ……………………. Bậc: ……………….. Hệ số lương: …….

I. Tự đánh giá kết quả công tác, tu dưỡng, rèn luyện của viên chức.

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký.

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4.Việc thực hiễn nghĩa vụ khác của viên chức
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ
5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
II. Tự đánh giá, phân loại của viên chức
1. Đánh giá ưu điểm, nhược điểm
– Ưu điểm:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
– Nhược điểm:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. Phân loại đánh giá: ………………………………………………………………………………….

………………, ngày…..tháng…..năm……
Viên chức tự đánh giá

III. Ý kiến của tập thể đơn vị và lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức.
1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
 

………………, ngày……..tháng……….năm……..
Thủ trưởng trực tiếp đánh giá (Ký, ghi rõ họ tên)

IV. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức của cấp có thẩm quyền.
1. Nhận xét ưu, nhược điểm
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:
(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ)
………………………………………………………………………………………………………………

………….., ngày…..tháng…..năm……
Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên)

Download mẫu bản tự nhận xét đánh giá cán bộ công viên chức file.PDF Tại Đây
Download mẫu bản tự nhận xét đánh giá cán bộ công viên chức file.DOC Tại Đây
Trên đây là mẫu bản tự nhận xét đánh giá cán bộ và công viên chức nhà nước mới nhất theo quy định đề ra mà chúng tôi muốn gửi tới cho các bạn độc giả tiện tham khảo tải miễn phí về sử dụng ngay. Bản nhận xét đánh giá cán bộ công viên chức này là biểu mẫu cần thiết dành cho những người đang hoạt động trong khối nhà nước. Chúc bạn download thành công bản tự nhận xét đánh giá cá nhân này. Hãy ủng hộ kênh tin tức hot nhất trong ngày của gonhub.com bằng cách nhấn nút like và share bên dưới nhé!

Kiến thức -